Przegłąd programu sztokholmskiego

2 kwi, 2014 r.

Przegłąd programu sztokholmskiego

W dniu 02 kwietnia na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, odbyła się dyskusja nad śródokresowym przeglądem programu sztokholmskiego – raport autorstwa europosłów Carlo Casini, Luigi Berlinguer i Juan Fernando López Aguilar. Raport, który został przyjęty dużą większością głosów, ma na celu pokazać generalną ocenę programu, który wskazuje priorytety Unii Europejskiej w wymiarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz jego dotychczasowego wdrażania.

 

W raporcie jest analizowany postęp zrobiony w różnych obszarach, biorąc pod uwagę wejście w życie Traktatu Lizbońskiego i prawnie wiążącą Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Raport wskazuje, że bardzo ważna jest zwykła procedura legislacyjna, jako podstawowa zasada procesu decyzyjnego w obszarze wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości (Priorytety Programu Sztokholmskiego). Przypomina wymagania Traktatu Lizbońskiego, który stwierdza, że proces decyzyjny powinien być otwarty i bliski obywatelom.

 

Zauważa również, że brakuje jednolitej procedury wyborów Parlamentu Europejskiego, ale wskazuje, że systemy wyborcze coraz bardziej się upodabniają, głównie ze względu na powstanie partii i fundacji na unijnym poziomie.

 

W raporcie zwraca się uwagę również na konieczność rozwiązania „dylematu z Kopenhagi” – sytuacji, w której Unia stawia wysokie standardy dla państw kandydujących, ale w której brakuje środków kontroli wewnątrz samych państw członkowskich. Posłowie nawołują do powstania, najlepiej na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej, „Komisji Kopenhaskiej”, skomponowanej przez wybitnych ekspertów z dziedziny praw podstawowych, wybieranych również przez Parlament Europejski, jej celem ma być zapewnienie zgodności przez Państwa Członkowskie z wartości wskazanych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zapewnienie kontynuacji „kryteriów kopenhaskich”, doradzanie i tworzenie sprawozdań w kwestiach praw podstawowych.

 

Raport nawołuje do rozwinięcia programu e-Justice jako instrumentu do umożliwienia obywatelom dostępu online do informacji prawnych i do wymiaru sprawiedliwości.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/highlights

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.