Dokumenty z Komisji Parlamentarnych

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

 

1 stycznia 2014, Grecja oficjalnie przejęła unijną prezydencję w UE. Priorytetami greckiej prezydencji są:

 

- Zwiększenie wzrostu gospodarczego.

 

- Pogłębienie integracji w strefie euro, dokończenia budowy unii ekonomicznej i walutowej oraz zapewnienie stabilności wspólnej waluty.

 

- Wzrost zatrudnienia i walki z bezrobociem.

 

- Aktywności fizyczne pozytywnie wpływające na zdrowie.

 

- Sport dla kobiet.

 

- Wielkie imprezy sportowe.

 

- Tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych.

 

- Zwiększenie spójności ekonomicznych i społecznych oraz realizacji programów reform strukturalnych.

 

- Kształcenie i szkolenie skuteczne i innowacyjne aby lepiej inwestować w umiejętności

 

Więcej informacji w sprawie priorytetów prezydencji greckiej na stronie http://www.gr2014.eu/

 

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

Poseł Borys podkreśla w swojej opinii przygotowanej dla komisji prawnej, że regulacja hazardu online powinna pozostać w gestii państw członkowskich, jednocześnie zaznaczając, że większa koordynacja pomiędzy nimi jest potrzebna, aby zapobiec przestępstwom związanym z ustawianiem meczów. Opinia Posła Borysa zwraca również uwagę na fakt, że zakłady sportowe stanowią formę komercyjnego wykorzystania współzawodnictwa sportowego, i zaleca, by Komisja i państwa członkowskie opracowały modele, które będą chroniły sport przed wszelkimi niedopuszczonymi formami komercyjnego wykorzystania, zwłaszcza przez uznanie prawa własności organów sportowych do zawodów.   

 Opinię można znaleźć pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-506.167%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Główne tezy raportu wskazują, że dyrektywa jest odpowiednim instrumentem prawnym do regulacji usług audiowizualnych w Unii Europejskiej. Poseł Borys zwraca także uwagę na konieczność wzmocnienia niektórych zasad w wyniku gwałtownych zmian w technologii i praktyk biznesowych w sektorze audiowizualnym. Reklamowe i handlowe przekazy skierowane do dzieci zostały zakwalifikowane, jako część, która wymaga szczególnej uwagi.

Raport można znaleźć pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0055%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

Piotr Borys, Europoseł do Parlamentu Europejskiego wystosował pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej ze strony Komisji Europejskiej  w sprawie wydanego 11 grudnia 2012 r. przez Sąd Miejski w Aktau nakazu aresztowania Muratbeka Ketebayeva, czynnego działacza na rzecz praw człowieka i polityka opozycyjnego z Kazachstanu, przebywającego z powodów politycznych na emigracji w Polsce.

(więcej…)

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia sprawiedliwego i niezależnego sądu dla Vladimira Kozlova

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia sprawiedliwego i niezależnego sądu dla Vladimira Kozlova

Piotr Borys wraz z Różą Gräfin von Thun und Hohenstein, Czesławem Adamem Siekierskim oraz Bogusławem Sonikiem wystosowali do Komisji Europejskiej zapytanie w sprawie Vladimira Kozlova, głównego polityka opozycji i działacza w zakresie obrony praw człowieka w Kazachstanie, który w dniu 23 stycznia 2012 r. został aresztowany w Kazachstanie tuż po powrocie z Europy, gdzie uczestniczył w oficjalnych posiedzeniach, przemówieniach  i spotkaniach z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz członkami Komisji Europejskiej. (więcej…)

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

W dniu 30 stycznia 2012 r. na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej Komisja Europejska utworzyła osiem „grup działania”, które miały zostać wysłane do ośmiu państw członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia wśród osób młodych (Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Litwa, Portugalia, Łotwa i Irlandia) oraz ogłosiła jednocześnie, że nierozdzielne do tej pory środki z funduszy europejskich w wysokości 82 mld euro zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz walki z bezrobociem wśród osób młodych. (więcej…)

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie płatności zaliczkowych dla beneficjentów programów współpracy w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie płatności zaliczkowych dla beneficjentów programów współpracy w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

W nawiązaniu do debaty toczonej wokół pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, poseł Piotr Borys zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego zastosowania płatności zaliczkowych dla beneficjentów programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Poseł Borys wskazał, że programy i projekty współpracy transgranicznej są cennym instrumentem wspierającym politykę likwidowania dysproporcji rozwojowych w obszarach nadgranicznych. Poprzez wysoki poziom współpracy oraz jakości transgranicznej dostarczają jednoznacznie pozytywnych efektów dla społeczności zamieszkującej pogranicze.

Ponadto zaznaczył, że wśród potencjalnych beneficjentów Programów EWT są podmioty sektora finansów publicznych, organizacje społeczne, stowarzyszenia o charakterze non-profit oraz MŚP. Jednakże odsetek podmiotów o charakterze społecznym i ekonomicznym, które uzyskują dofinansowanie, jest znikomy. Powodem takiej sytuacji jest zasada refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektów oraz długotrwały proces ich weryfikacji oraz certyfikacji. Beneficjenci mają problemy z zachowaniem płynności finansowej, podejmując się zadań często prowadzących na skraj upadłości. Również jednostki samorządu terytorialnego – obecnie najaktywniejsza grupa beneficjentów – w przyszłości mogą okazać się niezdolne do dalszej realizacji projektów EWT. Wiele z nich zmuszonych jest do zaciągania kredytów bankowych, co zbliża je do granicy 60% zadłużenia, powyżej której, zgodnie z polskimi przepisami, nie można zaciągać dalszych zobowiązań kredytowych. Wprowadzenie płatności zaliczkowych, z sukcesem stosowanych w innych mechanizmach wsparcia realizowanych w ramach polityki spójności, pomoże rozwiązać te problemy.

W imieniu Komisji Europejskiej odpowiedzi udzielił komisarz Johannes Hahn, który wskazał, że Komisja ma świadomość tego, że niewystarczający przepływ pieniężny może w pewnych przypadkach utrudniać beneficjentom realizację projektów w ramach programów Europejskiej współpracy terytorialnej.

Na okres 2014–2020 Komisja zaproponowała zaliczkowanie władz krajowych i regionalnych, umożliwiające im z kolei dokonywanie płatności zaliczkowych na rzecz beneficjentów. Ponadto Komisja zaproponowała zobowiązanie władz do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów jeszcze przed zadeklarowaniem poniesionych wydatków Komisji, zapewniając w ten sposób beneficjentom należny zwrot kosztów bez opóźnień.

W świetle tych argumentów, Komisja Europejska jest zdania, że powyższe środki zapewnią możliwość skutecznego zaradzenia problemom beneficjentów w kontekście przepływu pieniężnego i płynności.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”

Poseł Piotr Borys wystosował zapytanie do Komisji w sprawie projektu realizowanego w Jeleniej Górze w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Projekt ten zakończył się 31 grudnia 2009 roku.

 Na podstawie wytycznych do przygotowania raportu końcowego projektu Funduszu Spójności Komisja Europejska dokonuje wpłaty płatności końcowej po zatwierdzeniu raportu końcowego oraz po przedstawieniu Komisji Europejskiej wniosku o płatność końcową.

Miasto Jelenia Góra złożyło wniosek o płatność końcową w wysokości 5 298 165, 61 Euro. Wniosek został złożony 28 lutego 2010 r. zgodnie z terminem wyszczególnionym w decyzji o otrzymaniu dofinansowania. Komisja Europejska rozpoczęła weryfikację raportu końcowego w grudniu 2011 r. Beneficjent spełnił warunki przedstawione w Memorandum Finansowym, które zostało podpisane w Brukseli 23 września 2002 r. Zgodnie z jego zapisami następnym krokiem powinno być dokonanie płatności salda końcowego pomocy wspólnotowej.

Jelenia Góra zaciągnęła pożyczkę w celu prefinansowania projektu w wysokości 18 545 181, 61 PLN. Miasto comiesięcznie spłaca odsetki od pożyczki w wysokości 72 876, 10 PLN. Od zakończenia projektu 31 grudnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. wartość zapłaconych odsetek wyniosła 2 mln PLN.

W związku z tym poseł zwrócił się do Komisji z pytaniem kiedy Miasto Jelenia Góra może liczyć na zatwierdzenie raportu końcowego projektu Funduszu Spójności oraz dokonania płatności końcowej przez Komisję?

Odpowiedzi udzielił komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podkreślił, że Komisja wysłała państwu członkowskiemu pismo w sprawie zamknięcia projektu dnia 30 lipca 2012 r. Państwo członkowskie będzie miało obowiązek odpowiedzi na propozycję zamknięcia projektu w ciągu dwóch miesięcy po otrzymaniu wspomnianego pisma.

Jeśli chodzi o proces zamykania projektu, wydaje się, iż dzień 28 lutego 2010 r., na który zwraca uwagę Pan Poseł, był dniem wewnętrznego złożenia dokumentów zamknięcia organom krajowym przez beneficjenta. Komisja otrzymała wniosek o płatność końcową w dniu 6 lipca 2010 r., po jego ocenie przez władze Polski. Pozostałe części pełnego zestawu dokumentów (raport końcowy oraz poświadczenie zamknięcia) wpłynęły jednak do Komisji odpowiednio w dniach 20 lipca i 7 września 2010 r., co oznacza, że Komisja mogła rozpocząć wewnętrzną procedurę oceny dopiero we wrześniu 2010 r. W trakcie procedury oceny pojawiły się pewne pytania, które skierowano do władz Polski w piśmie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zamówień publicznych oraz w piśmie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zagadnień środowiskowych. Ta procedura zamknięcia projektów inwestycyjnych stanowiła dla władz Polski pierwsze tego typu doświadczenie, wskutek czego Komisji przesyłano dokumenty różnej jakości, co z uwagi na liczne problemy interpretacyjne istotnie wpłynęło na czas potrzebny Komisji na ich rozpatrzenie. Ponieważ projekt był częścią jednej z pierwszych partii zamykanych projektów w sektorze ochrony środowiska, niezbędne było przeprowadzenie w toku procedury zamykania dodatkowych weryfikacji, mających na celu zapewnienie właściwego zastosowania zasady należytego zarządzania finansami. Weryfikacje te obejmowały zamówienia publiczne, dodatkową gwarancję, że projekt jest w pełni funkcjonalny i może zostać oddany do użytku, oraz prezentację głównego planu dotyczącego gospodarki wodnej, który stanowił jeden z wymogów przewidzianych w pierwotnym memorandum finansowym.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji w Kazachstanie

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji w Kazachstanie

Piotr Borys wraz z posłem Markiem Migalskim zgłosili się do Komisji z pytaniem dotyczącym aktualnych wydarzeń w Kazachstanie.  Sytuacja w tym kraju uległa pogorszeniu ponad pół roku temu kiedy to w grudniu 2011 roku w wyniku agresji policji w prowincji Żanaozen życie straciło kilkunastu robotników. 4 czerwca 2012 roku zapadły wyroki w sprawie 37 osób aresztowanych. Paradoksalnie, najgorliwszym obrońcom robotników zostały wymierzone najsurowsze kary. Wśród nich znalazł się Tałgat Saktaganow, wizytator instytucji europejskich i uczestnik konferencji OBWE z 2011 roku. Represje dotknęły także działaczy opozycji m.in. Bołata Atabajewa działacza opozycyjnego ruchu „Hałyk Majdany”, który jest znanym reżyserem teatralnym, laureatem Nagrody Goethego, którą miał odebrać w sierpniu 2012 roku w Niemczech oraz Żanbołata Mamaja, lidera organizacji młodzieżowej „Rukh Pen Til”.

W ostatnim czasie nasiliły się również strajki robotnicze i można mieć obawy, iż w wyniku braku dialogu między kierownictwem przedsiębiorstw i pracownikami tragiczne wydarzenia z ubiegłego roku mogą się powtórzyć.

 W związku z tym posłowie zwrócili się do Komisji z następującymi pytaniami:

1.    Czy Komisja ma zamiar zareagować na natężające się represje wobec opozycji w Kazachstanie?

2.    Jak Komisja zamierza ukierunkować swoje dalsze relacje z Kazachstanem w świetle wyżej opisanych wydarzeń?

Odpowiedzi na te pytania udzieliła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej a zarazem Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca jest zaniepokojona niedawnymi wydarzeniami, sytuacją w zakresie praw człowieka oraz rosnącą presją na działaczy opozycji w Kazachstanie. Obawy te są kwestią poruszaną w kontaktach dwustronnych z władzami Kazachstanu, jak również na forum publicznym za pośrednictwem oświadczeń wysokiej przedstawiciel publikowanych w zeszłym roku, w szczególności po wyborach prezydenckich w kwietniu 2011 r., w związku z brutalnymi wydarzeniami w grudniu 2011 r. oraz po wyborach parlamentarnych w styczniu 2012 r. Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca podkreślała również przy wielu okazjach, że zarówno UE, jak i Kazachstan mogliby odnieść znaczące korzyści ze wzmocnionej współpracy i ściślejszych relacji. Powinno to jednak iść w parze z poszanowaniem naszych wspólnych wartości. W związku z tym wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca wyraźnie dała do zrozumienia, że wzmocnienie stosunków UE z Kazachstanem nie jest niezależne od postępu w reformach politycznych.

Natomiast władze Kazachstanu odpowiedziały, że biorą pod uwagę obawy UE, zwłaszcza w kontekście nowych negocjacji w sprawie umowy i wzmacniania stosunków dwustronnych. W ostatnich tygodniach Bołat Atabajew oraz Żanbołat Mamaj, dwaj działacze opozycji, którzy byli uprzednio przetrzymywani, zostali uwolnieni.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie homeopatycznych produktów leczniczych

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie homeopatycznych produktów leczniczych

Piotr Borys zwrócił sie do Komisji Europejskiej z pytaniem dotyczącym m.in. umożliwienia konsumentom wyboru pomiędzy oddzielnym, skojarzonym lub zamiennym stosowaniem leków homeopatycznych.

Homeopatyczne produkty lecznicze nie mają praktycznie żadnych działań niepożądanych, a wskaźnik ryzyko-korzyść jest w ich przypadku bardzo dobry. W kilku badaniach wykazano, że skojarzone lub zamienne podawanie homeopatycznych produktów leczniczych i innych produktów leczniczych wywiera korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto w kilku badaniach wykazano, że wydatki systemu publicznej opieki zdrowotnej na produkty lecznicze można zmniejszyć o 30% poprzez wprowadzenie możliwości wykorzystania homeopatycznych produktów leczniczych łącznie z innymi produktami leczniczymi. 

Jeśli konsumenci i podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej mają dokonywać właściwego wyboru pomiędzy innymi produktami leczniczymi i homeopatycznymi produktami leczniczymi, niezbędne są wyczerpujące informacje i odpowiednie standardy skuteczności. Zgodnie z obecnymi wymogami dotyczącymi pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, które są takie same jak dla innych produktów leczniczych, dla żadnego homeopatycznego produktu leczniczego nie wydano pozwolenia na mocy art. 16 ust. 1 w powiązaniu z art. 8 ust. 3 lit. i) dyrektywy 2001/83/WE. Zamiast tego zharmonizowane procedury w odniesieniu do homeopatycznych produktów leczniczych określone w przedmiotowej dyrektywie dotyczą jedynie rejestracji, co oznacza, że konsumentom, pacjentom i podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej nie można podać żadnych wskazań dotyczących produktu, choć można udostępnić wyniki badań klinicznych wykazujących „ogólną” skuteczność homeopatycznych produktów leczniczych.

w związku z tą sprawą poseł sformułował pytania do Komisji:

1.    Czy Komisja zdaje sobie sprawę, że umożliwienie konsumentom i podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej wyboru pomiędzy oddzielnym, skojarzonym lub zamiennym stosowaniem homeopatycznych produktów leczniczych i innych produktów leczniczych mogłoby znacznie ograniczyć koszty funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego oraz wiele działań niepożądanych?

2.    Czy Komisja zdaje sobie sprawę, że dostosowanie wymogów dotyczących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu do szczególnych cech homeopatii – łącznie z akceptacją klinicznych badań „ogólnej” skuteczności produktu – zachęciłoby producentów do przeprowadzania większej liczby badań w dziedzinie homeopatii, co doprowadziłoby do udostępnienia większej liczby informacji na temat produktu pacjentom i podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej, a w związku z tym ogólnie do częstszego stosowania homeopatycznych produktów leczniczych, co miałoby korzystny wpływ w odniesieniu do kosztów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, zdrowia człowieka i częstości występowania odporności na środki antybiotyczne?

 Odpowiedzi udzielił unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli, który poprosił o zapoznanie się z udzieloną na wcześniejsze pytanie posła odpowiedzią , która traktowała o  wymaganiach jakie należy spełnić w celu wykazania bezpieczeństwa i skuteczności produktów. Należą do nich m.in. próby kliniczne. Od 1990 roku możliwa jest uproszczona procedura rejestracji homeopatycznych produktów leczniczych. Komisja nie przewiduje w kontekście zbliżającego się przeglądu przepisów UE dotyczących badań klinicznych wprowadzenia szczególnych wymagań dla tych produktów. Komisarz poinformował również, że Komisja rozpoczęła badanie dotyczące dostępności w UE produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Jednym z głównych celów tego badania jest określenie, w jaki sposób można wykorzystać obecne ramy prawne, aby zmniejszyć problemy związane z dostępnością. Zakres badania obejmuje homeopatyczne produkty lecznicze.

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.