W Parlamencie Europejskim

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ws. nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ws. nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poseł Piotr Borys zajął się sprawą wykluczonych opiekunów ludzi dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W związku z licznymi apelami poseł Borys wystosował pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Opiekunowie otrzymywali świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad dorosłym członkiem rodziny niezdolnym do samodzielnej egzystencji, mieli opłacane ubezpieczenie zdrowotne i składki emerytalno-rentowe. Świadomie rezygnowali z pracy, nie podejmowali zatrudnienia poświęcając swoje życie zawodowe i osobiste dla ciężko chorego członka rodziny. W zamian za sprawowaną opiekę otrzymywali wsparcie finansowe w postaci świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł.

Wykluczeni Opiekunowie zostali pozbawieni z dniem 1 lipca 2013 r. praw słusznie nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego przez ustawę tzw. zmieniającą (Dz. U. z 2012, poz. 1548).

Stowarzyszenie wysłało listy do Rzecznika Praw Obywatelskich, do mediów do posłów i senatorów z prośbą o wnikliwe przeanalizowanie sytuacji Wykluczonych Opiekunów po wprowadzeniu tej restrykcyjnej ustawy. Pod wpływem skarg RPO złożył w dniu 24 czerwca 2013 r. wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2012 r., poz.1548 ) z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał uznał pozbawienie opiekunów praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych jako niezgodne z art.2 Konstytucji RP, jak również z zasadą zaufania do państwa i prawa. Choć wyrok jest pozytywny dla opiekunów i potwierdza niekonstytucyjność wcześniej wprowadzonego prawa, póki co sam w sobie nie uprawnia do automatycznego odszkodowania, ani do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach, choćby od momentu ogłoszenia. Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga od ustawodawcy wprowadzenia stosownych korekt np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Poseł Borys otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych. W dokumencie zostało zapewnione, iż w MPiPS zostały podjęte prace umożliwiające realizację  wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Planuje się, że projekt ustawy zostanie przekazany do Sejmu RP w II połowie marca 2014 oraz, że wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityli Społecznej: 132849

Posiedzenie delegacji PE ds. Azji Centralnej

Posiedzenie delegacji PE ds. Azji Centralnej

W czwartek 20 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią.

Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu współpracy i stosunków UE – Azja Środkowa oraz ich przyszłości. Poglądy wymienili ambasadorowie państw Azji Środkowej oraz przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Ambasador Kazachstanu podziękował członkom delegacji za rozwój współpracy w obecnej kadencji oraz podkreślił, że kooperacja z Unią Europejską jest bardzo ważnym elementem współpracy zagranicznej Kazachstanu, w związku z czym oczekuje że w następnej kadencji współpraca będzie się rozwijała.

Następnie, Ambasador Mongolii stwierdził konieczną potrzebę rozwoju kooperacji z Unią we wszystkich możliwych obszarach. Miniony rok był przełomowy w obustronnych stosunkach, ponieważ doszło do podpisania układu o współpracy UE-Mongolia podczas wizyty Pani Catherine Ashton, Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Ambasador zwrócił uwagę, że już od maja ubiegłego roku Mongolia dostosowała się do wszystkich wymagań prawnych ustanowionych podczas podpisania układu, i poprosił aby państwa członkowskie ukończyły wszystkie procedury związane z jego obowiązywaniem. Do tej pory, tylko trzy kraje – Holandia, Łotwa i Estonia ukończyły wspomniane procedury. Na zakończenie, Ambasador podziękował członkom delegacji i wyraził zadowolenie z decyzji UE, która podwoiła nakłady funduszu finansowego przeznaczonego do pomocy w rozwoju Mongolii do 2020 r.

Następnie zabrał głos ambasador Kirgistanu. Wyraził on wdzięczność dla delegacji PE z powodu dotychczasowej i przyszłej kooperacji. Zgodny dialog i otwarta dyskusja ze stroną unijną pozwalają na utrzymanie współpracy. Ambasador podziękował UE za dialog wysokiego szczebla i odważne, zachęcające decyzje, jak m.in. przyszła pomoc dla regionu po wycofaniu wojsk z Afganistanu. Ambasador dostarczył praktycznych sugestii, co do obszarów działania przyszłej współpracy UE z Kirgistanem, jak również z całym regionem Azji Centralnej:

  •  Zmiany klimatu,
  •  Źródła wody,
  •  Odpady promieniotwórcze.

Następnie ambasador odniósł się do problemu informacji społeczeństwa. Współpraca krajów Azji Centralnej z UE, jak kolwiek bardzo owocna i pomocna, nie jest odpowiednio widoczna dla społeczeństw państw Środkowej Azji. Należy zająć się jej popularyzacją, dlatego konieczne jest rozszerzenie współpracy, tak by nie opierała się ona jedynie na pomocy gospodarczej, czy tez finansowej, lecz dodatkowo także na wymianie kulturalnej. Współpraca na płaszczyźnie kultury mogłaby przybliżyć mieszkańcom Azji Środkowej obraz współpracy z UE. Zorganizownie np. tygodnia włoskich filmów, czy tego typu imprez stałoby się okazją do poinformowania i zainspirowania społeczeństwa. Zgodnie z wypowiedzią ambasadora, Kirgistan nie mógłby we własnym zakresie pozwolić sobie na zakup tego typu produkcji kulturalnych, które można byłoby wykorzystać do popularyzacji procesów współpracy pomiędzy UE a Azją Centralną.

Przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) podziękował ambasadorom za rozwój współpracy i dobrych stosunków w mijającej kadencji. Zwrócił uwagę, że lata 2014 – 2015 będą szczególnie ważne we wzajemnych stosunkach ze względu na trzy ważne tematy: wycofanie siły ISAF-u z Afganistanu, regionalne problemy związane z dostępem do wody oraz sprawy związane ze stabilnością. Przedstawiciel stwierdził, że regionalne spory nt. wody i energii mogą być źródłem konfliktów, ale podkreślił, że Unia Europejska pragnie podzielić się swoim pozytywnym doświadczeniem w tej dziedzinie, aby pomóc rozwiązać podobne problemy w państwach Azji Środkowej. Przedstawiciel ESDZ odwołał się do Regionalnej Strategii UE – Azja Środkowa, która kładzie nacisk na inicjatywy związane z praworządnością, wymianą kulturową oraz ze środowiskiem i dostępem do wody.

Na koniec posiedzenia przewodniczący delegacji Paolo Bartolozzi zapowiedział zbliżającą się wizytę delegacji UE w Kazachstanie. Misja będzie dotyczyła przeglądu przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie. Szefową delegacji jest pani poseł Elisabeth Jeggle.  Delegacja odwiedzi Astanę i Ałma-Atę. Delegaci spotkają się m.in. ze związkami zawodowymi Kazachstanu, Komisją do spraw Praw Człowieka, z partiami politycznymi oraz z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, tworzącymi platformę praw człowieka w Kazachstanie.

Głosowania na posiedzeniu Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim

Głosowania na posiedzeniu Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim

Dzisiaj w Brukseli, 20 marca, odbyło się przedostatnie posiedzenie Komisji Prawnej w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Główne tematy spotkania rozpoczęły się po głosowaniu nad poprawkami. Raport Europosła Raffaele Baldassarre (EPP) na temat ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy został jednogłośnie przyjęty.

Również petycja, którą złożył Cristoph Klein, w sprawie zwiększenia uprawnień sądów europejskich została przyjęta bez sprzeciwu. Zwraca ona uwagę na nadmiar obowiązków i spraw przypadających europejskim władzom sądowniczym, zwłaszcza w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Według petycji, obecna sytuacja jest niezgodna z zapisami w Karcie Praw Podstawowych, która ustanawia, że sprawy sądowe powinny być prowadzone w rozsądnym czasie, podkreślając, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest instytucją Unii Europejskiej. Petycja wskazuje jednak  na pilną potrzebę zwiększenia liczby pracowników i sędziów w obu instytucjach.

Następnie rozpatrzono raport na temat zmiany dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Podczas dyskusji nad raportem, posłowie zwrócili uwagę na sprzeczności między wymogami postępowania według procedury dyrektywy a potrzebą demokratycznej kontroli instytucjonalnej. Pani Poseł Evelyn Regner (S&D) przytoczyła przykład wydarzeń w Fukushimie jako ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć, jeśli decyzje będą podejmowane bez kontroli demokratycznej.  Według Pani Poseł, konieczne jest uwzględnienie zasady ostrożności. Raport został ostatecznie odrzucony. Przeważająca opinia jednak wskazała potrzebę skupienia się na artykułach 191 i 192 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawie do ewentualnej zmiany dyrektywy w przyszłości.

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie dokumentu roboczego o tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności oraz pomoc prawna w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania. Sprawozdawca, poseł Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na art. 47 i 48 Karty Praw Podstawowych i Europejską Konwencję Praw Podstawowych, które wskazują na potrzebę ujednolicenia przepisów na poziomie unijnym. Jednym z najważniejszych zagadnień, według Posła, jest zagwarantowanie obywatelom pomocy prawnej oraz dostępu do prawnika podczas trwania całego procesu oskarżenia.

Zdjęcie pochodzi ze strony: ec.europa.eu

Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim

Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim

Środowe posiedzenie Komisji Prawnej rozpoczęło się od prezentacji badania opracowanego wspólnie z Komisją ds. konstytucyjnych, dotyczącego krajowych ścieżek konstytucyjnych dla dalszej integracji Unii Europejskiej. Celem badania były interakcje pomiędzy prawem krajowym w państwach członkowskich a prawem europejskim. Użyte metody pozwoliły na przeanalizowanie konstytucji państw pod względem ich struktury, natury oraz kultury konstytucyjnej, co umożliwiło wyodrębnienie barier konstytucyjnych utrudniających integracje europejską.

Badacze podali również przykłady radzenia sobie z tymi barierami, które można zniwelować poprzez nowelizację samych konstytucji. W przypadku trudności z wprowadzeniem zmian ważne jest, aby w państwie istniała dla nich wola polityczna i wsparcie społeczne. Przedstawiono też strategie dla Unii Europejskiej, powinna unikać zajmowania się barierami, jakie powstają na gruncie przepisów konstytucyjnych, przeciwnie powinna szanować prawo państw członkowskich. Podkreślono, że Unia chce chronić wspólne wartości państw członkowskich oraz szanować różnorodność i tożsamość narodową.

Posłowie zwracali uwagę na ogromne różnice konstytucyjne w państwach członkowskich uwidaczniające się w podejściu do integracji, czy pomysłu tworzenia federacji. Ponadto największy problem w pogłębianiu integracji mogą stanowić kraje eurosceptyczne, takie jak Dania, która utknęła w pułapce sztywnej konstytucji.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Wydziału Prawnego na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego delegowania uprawnień Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Następnie pani poseł Lidia Geringer de Oedenberg przedstawiła zmiany zaproponowane w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Zmiany te obejmować maja między innymi wprowadzenie komunikacji elektronicznej, zasad stosowania wideokonferencji, czy ustalenie minimalnego i maksymalnego limitu opłat sądowych.

Kolejnym punktem posiedzenia była ochrona niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Przedstawiona propozycja dyrektywy wprowadza wspólną definicję tajemnicy handlowej dla wszystkich państw członkowskich, ma na celu ułatwienie pracy krajowym sądom oraz ofiarom kradzieży na szybsze uzyskanie rekompensaty.

W dniu jutrzejszym na posiedzeniu Komisji Prawnej odbędą się głosowania między innymi nad petycją, w sprawie zwiększenia uprawnień sądów europejskich, czy nad ujawnianiem informacji niefinansowanych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Podczas spotkania będą omawiane również tematy dotyczące tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności oraz pomoc prawna w ramach postepowania dotyczącego nakazu aresztowania, czy gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.

Podsumowanie prac Komisji Kultury i Edukacji

Podsumowanie prac Komisji Kultury i Edukacji

We wtorek 18 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Posłowie głosowali nad projektem sprawozdania pt. „Nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne”, przygotowanym przez posła sprawozdawcę Cătălina Sorina Ivana (S&D). Projekt pomimo, że nie jest dokumentem ustawodawczym ma istotne znaczenie ze względu na wagę problematyki edukacji. Sprawozdawca uważa, że coraz ważniejszym wyzwaniem dla państw członkowskich staje się zapewnienie młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia. Projekt ma na uwadze m.in. potrzebę ukierunkowania systemów szkolenia i kształcenia w stronę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności. We współczesnej Europie mamy do czynienia z paradoksem polegającym na tym, że przy wysokich stopach bezrobocia jednocześnie istnieje wiele wakatów, których nie można obsadzić ze względu na niedobór kwalifikacji. Otwarte systemy edukacyjne zwiększają dostęp i równość dostępu do edukacji, przez co mogą umożliwiać uczącym się sposobność uczenia się przez całe życie. 

Projekt sprawozdania jako całości został przyjęty przez PE w głosowaniu. Poseł Piotr Borys zgłosił czternaście poprawek do projektu rezolucji w sprawie nowych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych. Wszystkie poprawki zostały przyjęte.

Po głosowaniach nastąpiła wymiana poglądów z panią Androullą Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Była to swoista okazja do podsumowania prac Komisji Kultury i Edukacji, gdyż wtorkowe posiedzenie było zarazem ostatnim posiedzeniem komisji w tej kadencji Parlamentu. Pani komisarz podziękowała za współpracę pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim w dziedzinach kultury, edukacji, spraw młodzieży i sportu. W swojej wypowiedzi pani komisarz m.in. odniosła się do edukacji jako krytycznego czynnika dla przyszłości Europy. Konieczne jest nowe podejście polityczne do edukacji, jej otwarcie i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Występuje potrzeba reformy na wszystkich szczeblach edukacji aby odpowiadała ona erze globalizacji i cyfryzacji, w której żyjemy. Pani komisarz podkreśliła także wagę kultury jako jednej z wartości europejskich. W swoim wystąpieniu zwróciła się do ministrów kultury, aby patrzyli oni na kulturę jak na część zintegrowanej strategii rozwoju regionalnego.

Jako sukcesy prac Komisji Kultury i Edukacji pani komisarz wymieniła programy realizowane przez Komisję. Nie do przecenienia jest nowy, zmieniony program Erasmus+, z budżetem 14 miliardów euro, co pozwoli ponad 5 milionom osób wyjechać za granicę w celu odbycia stażu, wolontariatu, studiów lub uczestniczenia w projekcie sportowym.

Pani komisarz wspomniała także walory programów Kreatywna Europa – program wspierania twórców i artystów europejskich, kinowych, filmowych i tłumaczenia książek, program Europejska Stolica kultury oraz program Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

W czwartek 13 marca 2014 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Pierwszym punktem debaty była sytuacja w Rosji, gdzie miało miejsce skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na Placu Błotnym. Poseł Piotr Borys zabrał głos w debacie.

Zobacz link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1394721014029

6 maja 2012 roku, dzień przed oficjalnym zaprzysiężeniem Władimira Putina na trzecią kadencję, ulicami Moskwy przeszła pokojowa manifestacja. Miała ona zakończyć się wiecem na placu Błotnym. Demonstranci chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec rządów Putina i sfałszowaniu wyników wyborów, jednak wejście na plac Błotny zostało zablokowane przez policję. Po ogłoszeniu, że wiec jest odwołany i uczestnicy mają się rozejść, policja zaczęła rozpędzać opozycjonistów używając przemocy, w rezultacie której było wielu rannych, a prawie 600 ludzi zostało bezprawnie aresztowanych.

W rocznicę tamtych wydarzeń 6 maja 2013 roku kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów przyszło w na plac Błotny by domagać się uwolnienia opozycjonistów aresztowanych po brutalnej rozprawie policji z manifestantami.

Parlament Europejski wzywa Rosję do wycofania sił zbrojnych z Ukrainy

Parlament Europejski wzywa Rosję do wycofania sił zbrojnych z Ukrainy

We wczorajszej debacie na sesji plenarnej w Strasburgu zdecydowana wiekszość posłów do Parlamentu Europejskiego potepiła działania Rosji wobec Ukrainy, podkreslając, iż inwazja rosyjskich wojsk na Krym jest pogwałceniem zasady suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wielu europosłów wzywało UE do nałożenia sankcji na Rosję. Nie zabrakło też krytyki dotychczasowego podejścia UE wobec Moskwy. 

„To, co wydarzyło się na Krymie było niczym niesprowokowanym i niemożliwym do zaakceptowania pogwałceniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedział szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Zaapelował on także o pokojowe rozwiązanie kryzysu, zgodne z prawem międzynarodowym, aby zapobiec ponownemu rozlewowi krwi na Ukrainie. Posłowie opowiedzieli się również zdecydowanie przeciwko próbom ogłoszenia niezależności Krymu przez jego nielegalne władze zwracając uwagę na niezgodność z konstytucją zaplanowanego na najbliższą niedzielę referendum.

Natomiast w przyjętej dziś rezolucji zdecydowanie potępiono „akt agresji, którym była rosyjska inwazja na Krym” oraz wezwano do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych „obecnych nielegalnie na terytorium Ukrainy”. Posłowie poparli również decyzje Rady z 6 marca, dotyczące zawieszenia dwustronnych rozmów w sprawie wiz i nowego porozumienia; ostrzegają jednak, że w przypadku niezahamowania eskalacji lub w przypadku dalszej eskalacji w wyniku przyłączenia Krymu, UE powinna szybko podjąć właściwe środki, które powinny obejmować embargo na broń oraz produkty i technologie podwójnego zastosowania, ograniczenia wizowe, zamrożenie aktywów, a także środki skierowane przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom i ich podmiotom zależnym, zwłaszcza w sektorze energetycznym, zgodnie z prawem UE. W tekście odrzucono przedstawiony przez Rosję cel ochrony mówiących po rosyjsku mieszkańców Krymu, jako „całkowicie nieuzasadniony”, ponieważ ludność ta nie doświadcza „żadnej dyskryminacji”. W rezolucji potępiono również zniesławiające określanie przez rosyjską propagandę protestujących przeciwko polityce Janukowycza mianem faszystów.

Źródło informacji: http://www.europarl.europa.eu/

Zdjęcie ze strony: www.eppgroup.eu

 

Posłowie zaostrzają zasady ochrony danych osobowych w świecie cyfrowym

Posłowie zaostrzają zasady ochrony danych osobowych w świecie cyfrowym

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny zaproponowany przez Komisję Europejską dotyczący ochrony danych osobowych. Pakiet obejmuje dwa instrumenty – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz dyrektywę dotyczącą ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom.

Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są mocno przestarzałe. Ponad dwudziestoletnia dyrektywa w dobie nowoczesnych technologii komputerowych, gdzie zmiany zachodzą bardzo szybko, nie jest w stanie odpowiednio chronić danych osobowych w sieci. Jan Philipp Albrecht odpowiedzialny za aktualizację przepisów dotyczących ochrony danych przez Parlament Europejski powiedział podczas wczorajszej wspólnej debaty w Strasburgu, że obywatele oczekują wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w ramach jednolitego prawa europejskiego.

Główne punkty aktualizacji przepisów to surowsze kary dla firm nieprzestrzegających restrykcji, limity dotyczące profili użytkownika oraz silniejsze i bardziej niezależne organy ochrony danych. Po latach wreszcie będzie można wymazać dane prywatne, zgromadzone w Internecie i pozostać całkowicie „zapomnianym”. Na mocy nowych zasad gromadzona będzie tylko minimalna ilość danych, potrzebna do świadczenia usług, dane będą chronione przed przetwarzaniem przez rządy państw trzecich, poważnej redukcji poddane zostaną także możliwości handlowania danymi bez naszej wiedzy i zgody. Jak wykazała afera odkryta przez Edwarda Snowdena potrzebna jest także gruntowna reforma sposobu działania służb specjalnych, co pozostaje jednak w kompetencjach państw członkowskich.

Dimitrios Droutsas, autor sprawozdania dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom podkreślił, że nowa dyrektywa, jeśli zostanie przyjęta, wprowadzi poważne poprawki do sposobu przetwarzania informacji przez policję i sądy w sprawach karnych. Parlament Europejski musi bronić praw obywatelskich, nie odbierając jednocześnie organom ścigania środków do prowadzenia walki z przestępczością.

Po przegłosowaniu propozycji, Parlament rozpocznie negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu reformy z Radą. Po przyjęciu nowych zasad, kraje unijne będą mieć dwa lata na wprowadzenie ich w życie.

Więcej o ochronie danych osobowych: http://www.europarl.europa.eu

Zdjęcie ze strony: http://www.eppgroup.eu

Sesja plenarna w Strasburgu 10-13 marca

Sesja plenarna w Strasburgu 10-13 marca

Ostrzejsze przepisy ułatwią walkę z praniem brudnych pieniędzy.

Nazwiska prawdziwych właścicieli przedsiębiorstw i funduszy w krajach UE będą musiały być umieszczone w rejestrach – tego wymagają nowe przepisy dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy. Głosowanie projektu w środę. Te zapisy utrudnią ukrywanie operacji finansowych i unikanie płacenia podatków. Projekt przepisów obejmuje też kasyna, ale decyzja o wyłączeniu innych form hazardu będzie w gestii państw członkowskich.

Silniejsza ochrona danych osobowych w UE.

Wzmocnienie ochrony danych osobowych przesyłanych do krajów trzecich – to główne założenie nowelizacji przepisów, nad którymi w środę zagłosują posłowie. Nowe zasady dadzą obywatelom większą kontrolę nad własnymi danymi, a także ułatwią firmom przenoszenie ich w Europie. Posłowie chcą by przedsiębiorcom, którzy nie będą przestrzegać przepisów groziły wyższe kary.

NSA: Parlament kończy śledztwo w sprawie programów szpiegujących Europejczyków.

Kwestie ochrony danych osobowych powinny być uregulowane osobno, poza negocjowaną obecnie umową handlową UE-USA – uważają posłowie w projekcie rezolucji, która kończy sześciomiesięczne śledztwo w sprawie programów szpiegowskich USA. Według posłów UE powinna też zawiesić porozumienia z USA w sprawie wymiany danych bankowych oraz bezpiecznego transferu danych osobowych. Ich zdaniem walka z terroryzmem nie jest usprawiedliwieniem dla niejawnego i nielegalnego szpiegowania obywateli na masową skalę.

Posłowie na temat programu najbliższego szczytu UE.

Rada Europejska zbierze się już 20-21 marca i posłowie, w debacie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i wiceministrem spraw zagranicznych Grecji Dimitrisem Kourkoulasem, przyjrzą się programowi obrad. Wśród tematów Europejski Semestr (narzędzie służące do koordynacji polityki gospodarczej), konkurencyjność w przemyśle, polityka energetyczna i przygotowania do nadchodzącego szczytu Unia-Afryka.

Debata priorytetowa: Rosyjskie siły na Ukrainie.

Obecność rosyjskiego wojska na Krymie i unijna pomoc w przełamaniu tego kryzysu będą przedmiotem środowej debaty udziałem Rady i Komisji.

Wakacje z biurami podróży: Większa prawa dla podróżujących.

Podróżujący powinni mieć zapewniony powrót do domu, jeśli ich biuro podróży zbankrutuje w trakcie trwania wyjazdu wakacyjnego – to główne założenie projektu przepisów dotyczących wyjazdów zorganizowanych. Posłowie chcą też możliwości zwrotu pieniędzy dla konsumentów w przypadku podwyżek cen lub zmiany czasu wylotu.

Trojka: Posłowie głosują nad rekomendacjami.

Trojka z udziałem Unii, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego pomogła wyciągnąć z kryzysu cztery unijne kraje. Ale z powodu ułomności w tej strukturze i jej metodach pracy nie była do końca przejrzysta i utraciła wsparcie krajów – wynika z przeprowadzonego śledztwa w tej sprawie. Inna rezolucja potępia negatywny wpływ, jakie reformy forsowane przez Trojkę, miały na rynek pracy i wzywa do korekty przyjętych rozwiązań.

Czerwone światło dla kontrowersyjnych przepisów dotyczących nasion.

Już w czwartek posłowie zdecydują czy przyjąć czy odrzucić kontrowersyjną propozycję Komisji dotyczącą produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Są obawy, że da to KE zbyt duże uprawnienia i pozostawi kraje członkowskie bez możliwości dostosowania tych przepisów do ich potrzeb.

Źródło informacji:

http://www.europarl.europa.eu/

Zdjęcie ze strony:

europa.eu

 

Sukcesy Grupy Europejskiej Partii Ludowej 2009 – 2014

Sukcesy Grupy Europejskiej Partii Ludowej 2009 – 2014

Publikacja przedstawia liczne osiągnięcia Grupy EPL w Parlamencie Europejskim podczas kadencji parlamentarnej 2009 – 2014: http://www.eppgroup.eu/pl/publications/EPP-Group-Achievements-2009-2014

Dokumenty z Komisji Parlamentarnych

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE »

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

  1 stycznia 2014, Grecja oficjalnie przejęła unijną prezydencję w UE. Priorytetami greckiej prezydencji są:   - Zwiększenie wzrostu gospodarczego.   - Pogłębienie integracji...

lut 4 2014 / Czytaj więcej »

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. »

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

Poseł Borys podkreśla w swojej opinii przygotowanej dla komisji prawnej, że regulacja hazardu online powinna pozostać w gestii państw członkowskich, jednocześnie zaznaczając, że większa...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. »

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Główne tezy raportu wskazują, że dyrektywa jest odpowiednim instrumentem prawnym do regulacji usług audiowizualnych w Unii Europejskiej. Poseł Borys zwraca także uwagę na konieczność...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie »

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

Piotr Borys, Europoseł do Parlamentu Europejskiego wystosował pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej ze strony Komisji Europejskiej  w sprawie wydanego 11 grudnia 2012 r. przez Sąd...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.